Η συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έγινε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019).

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Π.Δ.Μ., συστάθηκε με την υπ’ αριθμό απόφαση της Συγκλήτου 111/24.04.2020 με σκοπό την προαγωγή και εμπέδωση της ισότιμης αντιμετώπισης όλων, ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, υποβάλλει Πρόγραμμα Δράσης και Απολογισμό στο Πρυτανικό Συμβούλιο και στη ΜΟ.ΔΙ.Π.

Είναι άμισθη και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο της Συγκλήτου και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας προστατεύει και προωθεί την ισότητα των φύλων και μεριμνά για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, εθνοτικότητας,  γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στην εκπαίδευση, στους όρους εργασίας και απασχόλησης και στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.