Ο χειρισμός καταγγελιών περιστατικών μπορεί να γίνει μέσω εσωτερικών ανεπίσημων ή επίσημων διαδικασιών. Αποτελεί ευθύνη της αρμόδιας αρχής η ενημέρωση του καταγγέλλοντος σχετικά με τις επιλογές. Ο/η εργαζόμενος/η, ο/η φοιτητής/τρια είναι ελεύθερος/η, χωρίς καμία πίεση ή απειλή, να αποδεχθεί τη μία ή την άλλη επιλογή. Η ανεπίσημη διαδικασία μπορεί ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε επίσημη διαδικασία, ήτοι πειθαρχική δίωξη αν αυτό αποτελεί αίτημα του θύματος ή εισήγηση των αρμοδίων οργάνων.  Ένα θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης ή κακοποίησης έχει το δικαίωμα να ασκήσει ξεχωριστές ποινικές ή αστικές κατηγορίες εναντίον ενός/μιας φερόμενου/ης ως δράστη/τριας. Αποφεύγουν, ωστόσο, οποιαδήποτε ανεκτική, αμυντική, βλαπτική στάση προς τον/την δράστη/στρια. Τα νομικά δικαιώματα του θύματος σε καμία περίπτωση δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται από τους Πειθαρχικούς Κανονισμούς και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου.

Εσωτερική/Ανεπίσημη Διαδικασία

Η εσωτερική διαδικασία έχει στόχο τη διερεύνηση και αντιμετώπιση περιστατικών εντός του Πανεπιστημίου. Ο χειρισμός καταγγελιών περιστατικών παρενόχλησης ακολουθεί τα βήματα της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνων. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά σε όλα τα παράπονα που άπτονται της ποιότητας των παρεχόμενων από το Τμήμα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπηρεσιών.

Για την καταγραφή παραπόνων παρενόχλησης είναι διαθέσιμο το έντυπο «Έντυπο Υποβολής Παραπόνου», το οποίο υποβάλλουν σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία τον Νομικού Συμβούλου, στο e-mail complaints@uowm.gr, στο οποίο καταγράφουν με συντομία, σαφήνεια και αντικειμενικότητα, το πρόβλημα – παράπονο. Στη συνέχεια, ο Νομικός Σύμβουλος, αφού παραλάβει το έντυπο, το εξετάζει, ενημερώνει τον Πρύτανη και, εφόσον εμπίπτει στις παραπάνω αρμοδιότητες της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, το παραπέμπει ηλεκτρονικά στον/στην Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

Η διαδικασία έρευνας του περιστατικού θα πρέπει να διεξάγεται με εχεμύθεια. Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων θα πρέπει να αξιολογεί το περιστατικό και να εισηγείται τρόπο χειρισμού του, να παρέχει, εφόσον κρίνει, υπηρεσίες διαμεσολάβησης, επανορθωτικής δικαιοσύνης και κάθε συνδρομή στα θύματα διακρίσεων, παρενοχλητικής ή και κακοποιητικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, αναλόγως του ιστορικού, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων είτε (α) ενθαρρύνει το θύμα να εξηγήσει στο άτομο που προκαλεί την ανεπιθύμητη συμπεριφορά ότι αυτή δεν είναι ευπρόσδεκτη, ότι είναι προσβλητική, ότι δημιουργεί δυσαρέσκεια και ότι επεμβαίνει στην εργασία/φοίτησή του/της, είτε (β) αναλαμβάνει διαμεσολάβηση. Επισημαίνεται ότι η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων προβαίνει σε ενέργειες μόνο εάν η παρενόχληση και/ή σεξουαλική παρενόχληση συμβαίνει για κάποιο χρονικό διάστημα, αν ο/η δράστης/στρια φαίνεται πρόθυμος/η να συζητήσει και μόνο εάν το θύμα επιθυμεί να γίνει διαμεσολάβηση. Στην περίπτωση που ο δράστης δεν επιθυμεί να γίνει διαμεσολάβηση, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αποστέλλει επιστολή προς τον δράστη στην οποία του υπενθυμίζεται η δεοντολογία και ζητήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με την καταγγελλόμενη ενέργεια. Σε περίπτωση που το θύμα επιλέγει την άμεση επικοινωνία με τον/την δράστη/στρια, τότε η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων έχει την ευθύνη να παρακολουθήσει την έκβασή της. Σε περίπτωση διαμεσολάβησης, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων αναλαμβάνει την ευθύνη της επικοινωνίας με τον/την δράστη/στρια.

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων χειρίζεται την περίπτωση με πλήρη εχεμύθεια και φροντίζει για την ολοκλήρωσή της εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Εάν τα πιο πάνω δεν είναι δυνατά ή εάν η ανεπίσημη αυτή προσέγγιση δεν δώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ή εάν η υπόθεση είναι σοβαρή ή αν η ενοχλητική συμπεριφορά συνεχίζεται, η υπόθεση παραπέμπεται στην Επιτροπή Δεοντολογίας ή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.