Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/μία (1) φοιτητή/τρια. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία.

Μέλη Δ.Ε.Π.

Γ. Μπρώνη Πρόεδρος
Β. Πλιόγκου Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Α. Βλάχβεη Μέλος
Σ. Γκιαούρη Μέλος
Μ. Δριτσάκη Μέλος
Α. Φλωρά Μέλος

 

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

Φ. Καγιόγλου Μέλος

 

Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού

Π. Κεφαλάς Μέλος

 

Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών

Π. Κωστάκη Μέλος