Η Ε.Ι.Φ. είναι εννεαμελής και αποτελείται από έξι (6) μέλη Δ.Ε.Π., ένα (1) μέλος Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., έναν/μία (1) διοικητικό/ή υπάλληλο και έναν/μία (1) φοιτητή/τρια. Τα μέλη της έχουν τριετή θητεία.

Εκπρόσωποι μελών Δ.Ε.Π.

Δ. Πνευματικός Πρόεδρος
Δ. Μιχαήλ Αναπληρώτρια Πρόεδρος
Α. Αυγητίδου Μέλος
Α. Βλάχβεη Μέλος
Σ. Γκιαούρη Μέλος
Γ. Μπρώνη Μέλος

 

Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

Α. Βάσιου Μέλος

 

Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού

Κ. Κόζανα Μέλος

 

Εκπρόσωπος Φοιτητών/τριών

Κ. Μπισιρίτσα Μέλος (Απρίλιος 2020 – Ιούλιος 2021)
Π. Χριστοδούλου Μέλος (Αύγουστος 2021 – )