Η διάκριση λόγω φύλου στην εργασία, στην απασχόληση, στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση απαγορεύεται. Απαγορεύεται, επίσης τόσο η σεξουαλική παρενόχληση όσο και η παρενόχληση. Ειδικότερα, απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη μέλους της Πανεπιστημιακής Κοινότητας μεμονωμένη ή επαναλαμβανόμενη, η οποία συνιστά:

  • Παρενόχληση
  • Σεξουαλική παρενόχληση
  • Άμεση ή έμμεση δυσμενής μεταχείριση λόγω της απόκρουσης παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης ή λόγω της υποβολής καταγγελίας για παρενόχληση ή σεξουαλική παρενόχληση.

Οποιαδήποτε τέτοια πράξη, αν υπάγεται στις πρόνοιες του σχετικού νόμου, συνιστά ποινικό αδίκημα και ο αποδέκτης της σεξουαλικής παρενόχλησης και παρενόχλησης μπορεί να το καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές.