Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος εγκρίθηκε στην 127/09-12-2020 συνεδρίαση της Συγκλήτου και επικαιροποιήθηκε στην 142/23-07-2021 συνεδρίαση της Συγκλήτου η πολιτική του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε θέματα διακρίσεων και ισότητας των φύλων βασίζεται: (1) στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, (2) στην αξιοκρατία, ισοτιμία και στην κοινωνική δικαιοσύνη, (3) στη διάχυση κουλτούρας ηθικής συμπεριφοράς και κανόνων δεοντολογίας και (4) στη διασφάλιση αξιοπρεπούς και συμπεριληπτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Σεβασμός για τους άλλου

Εντός του Πανεπιστημίου πρέπει να γίνονται σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις. Οι διαφωνίες πρέπει να επιλύονται μόνο με λογικό διάλογο. Κανείς δεν πρέπει να διακόπτει τον διάλογο με τη χρήση λεκτικής ή φυσικής βίας ή εκφοβισμό. Η κριτική απόψεων πρέπει να διαχωρίζεται από προσωπικές επιθέσεις. Κανείς δεν πρέπει να προσβάλλει λεκτικά, να κακολογεί ή να μειώνει άλλους, άμεσα ή έμμεσα. Οι πάντες πρέπει να αποφεύγουν σχόλια που μειώνουν άλλα άτομα στην εκτίμηση του κοινωνικού συνόλου ή που εκθέτουν άτομα στην περιφρόνηση, τον χλευασμό ή το μίσος των άλλων.

Οι πάντες έχουν το δικαίωμα να εργάζονται, να σπουδάζουν και να ζουν σε περιβάλλον ελεύθερο από κάθε μορφή παρενόχλησης και διάκρισης, όπως αυτές προσδιορίζονται στους σχετικούς κώδικες δεοντολογίας του Πανεπιστημίου για την ισότητα. Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι ενσωματωμένος σε όλες τις δραστηριότητες και τις λειτουργίες του Ιδρύματος, το οποίο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προάσπισή τους. Ως ανθρώπινα δικαιώματα θεωρούνται τα «κοινώς αντιλαμβανόμενα αναπαλλοτρίωτα θεμελιώδη δικαιώματα που κάθε άτομο δικαιούται από τη στιγμή της γέννησής του, απλώς και μόνο επειδή είναι ανθρώπινο ον».

Αξιοκρατία και ίσες ευκαιρίες

Η αρχή της αξιοκρατίας και των ίσων ευκαιριών σημαίνει ότι η διοίκηση, αλλά και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό δεν θα αντιμετωπίσουν με περισσότερη ή λιγότερη ευμένεια κάποιον/α εξαιτίας της θέσης που κατέχει στο Ίδρυμα, του φύλου, της καταγωγής, των θρησκευτικών  πεποιθήσεων, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, τις εκφράσεις ή τα χαρακτηριστικά φύλου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και δεν θα προβούν σε πράξεις που θα υποδηλώνουν τέτοιες πρακτικές. Όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος οφείλουν να εφαρμόζουν απαρέγκλιτα τους νόμους και να έχουν προσήλωση στο περί δικαίου αίσθημα.

Τα Μέλη ΔΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων/ουσών οφείλουν:

α) Να συμπεριφέρονται στους/στις συναδέλφους/ισσες τους και στους/στις φοιτητές/τριες με σεβασμό. Η παραβίαση της αρχής της ισότητας, των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης, καθώς και η χρήση γλώσσας έμφυλης διάκρισης, κατά την άσκηση των καθηκόντων συνιστούν παραπτώματα. Επίσης, οφείλουν να αποφεύγουν μειωτικές και προσβλητικές εκφράσεις για το επιστημονικό και διδακτικό έργο των συναδέλφων/ισσών τους.

Η εκ μέρους των διδασκόντων/ουσών εργασιακή ή σεξουαλική παρενόχληση των συναδέλφων/ισσών τους και η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή και κατάχρηση της ιδιότητάς τους, ιδίως δε της βαθμίδας στην οποία ανήκουν ή του θεσμικού τους ρόλου, προκειμένου να υποχρεώσουν άλλα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας σε συγκεκριμένη πράξη, παράλειψη, κρίση ή ψήφο συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

β) Να είναι αμερόληπτοι/ες και να τηρούν τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και των ίσων ευκαιριών προς τους/τις φοιτητές/τριες, τους/τις νεοεισερχόμενους/ες καθηγητές/τριες και εν γένει σε κάθε περίπτωση της κρίσης στην οποία προβαίνουν είτε ως διδάσκοντες/ουσες, είτε ως εξεταστές/στριες, είτε ως ερευνητές/τριες, είτε ως όργανα ή μέλη συλλογικών οργάνων του Πανεπιστημίου, είτε ως μέλη επιτροπής κρίσεως καθηγητών/τριών ή άλλων επιτροπών στις οποίες συμμετέχουν λόγω της ιδιότητάς τους ως Πανεπιστημιακοί Καθηγητές/τριες ή ως επιστήμονες/ισσες. Επίσης, οφείλουν να αιτιολογούν την κρίση τους.

Γενικοί κανόνες ηθικής συμπεριφοράς και ακαδημαϊκής δεοντολογίας

Σχέσεις με τους φοιτητές

Τα Μέλη ΔΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων/ουσών καθώς και το διοικητικό προσωπικό οφείλουν σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες ίσο σεβασμό και μέριμνα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, την εθνική/εθνοτική τους προέλευση, τις θρησκευτικές ή άλλες πεποιθήσεις τους, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα, τις εκφράσεις ή τα χαρακτηριστικά φύλου. Ειδικότερα, οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να διαθέτουν επαρκή χρόνο, προκειμένου να καθοδηγούν ακόμα και σε ατομική βάση τους/τις φοιτητές/τριες τους, με γνώμονα το συμφέρον των τελευταίων, την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Σχέσεις με το διοικητικό προσωπικό

Τα Μέλη ΔΕΠ και όλες οι κατηγορίες διδασκόντων/ουσών οφείλουν να συμπεριφέρονται προς το διοικητικό προσωπικό με σεβασμό. Ειδικότερα, οφείλουν να μη θίγουν την αξιοπρέπεια των εν λόγω υπαλλήλων, να μην απαιτούν από αυτούς/ές την εκτέλεση εργασιών που έγκεινται πέραν των αρμοδιοτήτων τους, ούτε να απαιτούν από αυτούς/ες την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση προσωπικών τους αιτημάτων προς βλάβη της ομαλής λειτουργίας του Πανεπιστημίου.

Η οποιαδήποτε μορφής διάκριση συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα

Πειθαρχικά παραπτώματα για τους φοιτητές

Η κάθε μορφής διάκριση ή μειωτική συμπεριφορά λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, εθνοτικότητας,  γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας και πέραν αυτής. (Κώδικας Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής).

Πειθαρχικά παραπτώματα για το προσωπικό

Η κάθε μορφής διάκριση ή μειωτική συμπεριφορά λόγω φύλου, χρώματος, εθνικότητας, εθνοτικότητας, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στην εκπαίδευση, στους όρους εργασίας και απασχόλησης και στην επαγγελματική εξέλιξη όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.