Σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του ανθρώπου (10-12-1948), τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες και διατάξεις, καθώς και τις διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία, η ισότητα των φύλων είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Η προώθηση της ισότητας των φύλων βρίσκεται στο επίκεντρο των Ευρωπαϊκών και Εθνικών κοινωνικών και οικονομικών πολιτικών.

Τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη της ισότητας των φύλων, δεδομένου ότι είναι βασικοί πυλώνες επικοινωνίας αυτών των πολιτικών και μπορούν να προωθήσουν μηχανισμούς εφαρμογής της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο πεδίο της στρατηγικής οργανωτικής τους κουλτούρας και ανάπτυξης.

Βασικό μέλημα της Ε.Ι.Φ. του Π.Δ.Μ. αποτελεί η ευαισθητοποίηση της ακαδημαϊκής κοινότητας σε θέματα ισότητας των φύλων, η προσπάθεια καταπολέμησης των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων, της βίας, της παρενόχλησης, της ρητορικής μίσους εις βάρος προσώπων λόγω γενετήσιου προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, καθώς και της ανάρμοστης μεταχείρισης ατόμων λόγω προκαταλήψεων που αφορούν στο φύλο.

Η Ε.Ι.Φ. έχει ως σκοπό τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της εφαρμογής των πολιτικών για την ισότητα των φύλων σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας στο Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα, στους στόχους της περιλαμβάνονται:

  • Η συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων με βασική μεταβλητή το φύλο στο επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στο φοιτητικό σώμα του Πανεπιστημίου.
  • Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής των φύλων στις δραστηριότητες, στα προγράμματα, στις επιτροπές, καθώς και στα όργανα λήψης αποφάσεων του Π.Δ.Μ.
  • Η προώθηση του διαλόγου με φορείς και διάχυση πληροφοριών για έμφυλα θέματα και ειδικότερα για ζητήματα που αφορούν στη σχέση κοινωνίας και επιστήμης από την οπτική του φύλου.
  • Η προαγωγή της έρευνας σχετικά με την επίδραση των έμφυλων προσεγγίσεων στην παραγωγή της γνώσης, στην κατασκευή των κυρίαρχων επιστημονικών παραδειγμάτων και στη δημιουργία μηχανισμών παραγωγής και αναπαραγωγής τους.
  • Η προώθηση προγραμμάτων σπουδών και μαθημάτων που ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
  • Η συνεργασία και η διασύνδεση με άλλες επιτροπές στο ΠΔΜ που έχουν κοινούς στόχους, με ανάλογες επιτροπές σε άλλα ΑΕΙ, δίκτυα, οργανώσεις, ιδρύματα, εταιρείες, συμβούλια, ενώσεις, φορείς κλπ., εντός και εκτός Ελλάδας, που ασχολούνται με την ισότητα των φύλων.
  • Η παροχή ενημέρωσης και επιμόρφωσης με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων, συνεδρίων, εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, εκδόσεων, ενημερωτικών φυλλαδίων σε θέματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.