Διεύθυνση: Κοίλα Κοζάνης
501 00 Κοζάνη
e-mail: isotita@uowm.gr

Εξέταση αιτήματος παρενόχλησης

Για την καταγραφή παραπόνων παρενόχλησης χρησιμοποιήστε το έντυπο «Έντυπο Υποβολής Παραπόνου», το οποίο θα πρέπει να το υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή στη Γραμματεία τον Νομικού Συμβούλου, στο e-mail complaints@uowm.gr.