Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του ΠΔΜ στη συνεδρίαση με αριθμό Πρωτ. 167/13-03-20222. Το ΣΔΙΦ του Ιδρύματος είναι προσβάσιμο εδώ