Ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ στο σύνολο μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος (αρχείο pdf)

Ποσοστό γυναικών μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στο σύνολο μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Ιδρύματος (αρχείο pdf)

Ποσοστό γυναικών διοικητικού προσωπικού στο σύνολο μελών διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος (αρχείο pdf)

Ποσοστό γυναικών σε σώματα λήψης αποφάσεων (ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, φοιτητές) (αρχείο pdf)

  • Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
  • ΕΕΠ
  • ΕΔΙΠ
  • ΕΤΕΠ
  • Ποσοστό γυναικών που κατέχουν θέσεις προϊσταμένων και διευθυντών προς το σύνολο των προϊσταμένων και διευθυντών
  • Φοιτητές-Φοιτήτριες
  • Μεταπτυχιακοί Φοιτητές-Φοιτήτριες
  • Υποψήφιοι – Υποψήφιες Διδάκτορες

Επισκεψιμότητα διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Αριθμός δράσεων που ανέλαβε η επιτροπή ισότητας των φύλων