• Η δικτύωση των Ε.Ι.Φ. σέβεται την αυτοτέλεια της κάθε Ε.Ι.Φ. ως θεσμικού γνωμοδοτικού οργάνου αυτοδιοικούμενου πανεπιστημίου που λογοδοτεί στη Σύγκλητο του κάθε ιδρύματος και δεν λειτουργεί με τον ορισμό εκπροσώπων εκ μέρους κάθε Ε.Ι.Φ.. Συνεπώς, το Δίκτυο δεν λειτουργεί ως όργανο που διαμορφώνει κοινή στρατηγική για λογαριασμό των Ε.Ι.Φ..
  • Η συμμετοχή στις συναντήσεις του Δικτύου είναι ανοικτή σε όλα τα μέλη των Ε.Ι.Φ. που επιθυμούν να συμμετέχουν, και εξασφαλίζεται η πλήρης ισοτιμία τους στο πλαίσιο της δικτύωσης αυτής.
  • Σκοποί της δικτύωσης αυτής των Ε.Ι.Φ. είναι η αλληλοενημέρωση, η ανταλλαγή υλικού χρήσιμου στα αντικείμενα του έργου των Ε.Ι.Φ., η διοργάνωση συζητήσεων ή επιμορφωτικών δράσεων χρήσιμων για τα αντικείμενα αυτά, η αλληλοβοήθεια και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των επιμέρους Ε.Ι.Φ., και γενικά η ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις των Ε.Ι.Φ. σε θέματα που αφορούν ή ενισχύουν το έργο τους.
  • Οι συναντήσεις γίνονται με πρωτοβουλία/προτάσεις των μελών, με βάση τις ανάγκες  εργασίας των επιμέρους Ε.Ι.Φ. ή ζητήματα/θέματα  που προκύπτουν από την εκάστοτε επικαιρότητα και αφορούν ή επηρεάζουν το έργο των Ε.Ι.Φ..
  • Για λόγους εύρυθμης, ισότιμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Δικτύου ορίζεται (για ένα χρονικό διάστημα που μπορεί να συμφωνηθεί) μια επιτροπή (διμελής, τριμελής ή περισσότερων μελών) από μέλη διαφορετικών Ε.Ι.Φ. με αποκλειστικά οργανωτικό χαρακτήρα. Ο κύριος ρόλος τους είναι να οργανώνουν τα θέματα συζήτησης των συναντήσεων του δικτύου («ημερήσια διάταξη»), τα οποία είτε έχουν προαποφασιστεί από κοινού μέσα στο δίκτυο είτε προτείνονται από μέλη των Ε.Ι.Φ. προς συζήτηση είτε –αν αφορούν σε έκτακτα ζητήματα- προτείνονται από την «οργανωτική ομάδα» να ενταχθούν στα θέματα της συζήτησης. Τα θέματα της συζήτησης πρέπει να ανακοινώνονται στη λίστα μελών της δικτύωσης εγκαίρως, ούτως ώστε να επιβεβαιώνεται η συμφωνία των μελών να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη. Τα μέλη της επιτροπής αυτής μπορούν να διακινούν ενημέρωση και υλικό σχετικό με τις εκάστοτε συναντήσεις.
  • Στο πλαίσιο του δικτύου μπορούν να συγκροτούνται ομάδες εργασίας με πρωτοβουλία των επιμέρους Ε.Ι.Φ., στη βάση των αναγκών, των κοινών  προβληματισμών και θεμάτων τα οποία επεξεργάζονται. Το έργο αυτών των ομάδων έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό προς τις Ε.Ι.Φ. και δεν μπορεί να λειτουργεί ως «απόφαση» του δικτύου που λειτουργεί δεσμευτικά για τις Ε.Ι.Φ..
  • Σε ό,τι αφορά την προς τα έξω, δημόσια, δραστηριοποίηση του Δικτύου: εφόσον πρόκειται να αναληφθεί μια κοινή δράση ή να συνταχθεί ένα κοινό κείμενο, το περιεχόμενο της δράσης ή του κειμένου πρέπει προηγουμένως να έχει συζητηθεί στις Ε.Ι.Φ. και εφόσον πρέπει να ληφθούν τελικές αποφάσεις επί αυτού σε επίπεδο Δικτύου, τα μέλη που θα συναποφασίσουν θα πρέπει να έχουν εξουσιοδοτηθεί γι αυτό από την Ε.Ι.Φ. στην οποία ανήκουν. Σε περιπτώσεις που προκύπτει έκτακτη ανάγκη κοινής απόφασης για έκδοση/δημοσιοποίηση κοινού κειμένου της δικτύωσης των Ε.Ι.Φ., χωρίς να έχει υπάρξει προηγούμενη διαδικασία συζήτησης μέσα στις επιμέρους Ε.Ι.Φ. ή εξουσιοδότηση των παρισταμένων μελών των Ε.Ι.Φ. για τη συγκεκριμένη απόφαση, την τελευταία προσυπογράφουν τα παριστάμενα μέλη, όχι η κάθε Ε.Ι.Φ. συνολικά.
  • Το Δίκτυο δεν εκδίδει Δελτία Τύπου, εκτός κι αν αποφασιστεί διαφορετικά σε μια συνάντηση του Δικτύου και το θέμα στο οποίο αφορά έχει προηγουμένως συζητηθεί εντός των Ε.Ι.Φ..
  • Πέραν των παραπάνω περιορισμών, κάθε πρωτοβουλία των μελών του Δικτύου ή/και των επιμέρους Ε.Ι.Φ. που προάγει τους προαναφερόμενους στόχους της δικτύωσης είναι ευπρόσδεκτη και επιθυμητή.